ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม Streaming ผ่านโปรแกรม iTunes มีขั้นตอนดังนี้


  1. นำสาย Sync เชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรม iTunes จะแสดง ชื่อเครื่อง iPhone ของท่านในส่วน Devices ให้เลือกที่ชื่อนั้น
  2. เข้า App Store
  3. ทำการ Search หาชื่อโปรแกรม “Streaming” และทำการคลิกเลือก icon Streaming เพื่อ Download
  4. ระบบจะทำการ Download Application มาไว้ในส่วน Library > Applications
  5. เลือกหัวข้อ Devices และเลือกที่ชื่อเครื่องของ iPhone จากนั้นเลือกที่ Tab Application ทำเครื่องหมาย / ที่ Sync applications และ ทำเครื่องหมาย / ที่  Streaming จากนั้นกดปุ่ม Sync รอจนกระทั่ง โปรแกรม iTunes ติดตั้งโปรแกรม Streaming ที่เครื่อง iPhone เรียบร้อย
    • ถ้า iTunes ขึ้นข้อความถามว่าต้องการ Transfer โปรแกรมจากเครื่อง iPhone ลงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้เลือกที่ Transfer ด้วย
    • ถ้า iTunes ขึ้นข้อความว่า Some of the purchased item… ให้คลิกที่ปุ่ม OK
  6. ที่หน้าจอหลักของเครื่อง iPhone จะพบ Icon Streaming ปรากฎอยู่ตามภาพ